لازم به ذکر است که نسخه چاپی 110 جلدی بحار الانوار در اصل به زبان عربی می باشد که در صورت اضافه شدن ترجمه فارسی به آن، تعداد جلد های آن به بیش از 200 جلد خواهد رسید.