عدمی بودن ممکنات

ماعدم هائیم و هستی های ما *** تو وجود مطلقی هستی ما(1)

مولوی مانند سایر اقطاب صوفیه تمام عالم را عدم محاسبه می کند آقای سید

محمد حسین طهرانی می نویسد: «تمامی محسوسات پوچ و باطل است»(2)

استاد جوادی آملی: «بنابر وحدت شخصی وجود ، و عینیت آن با وجوب، ماهیت قابلیت وجود را نداشته و ممتنع الوجود خواهند بود» (3)

نتیجه آنکه نظر مشایخ صوفیه با نظر سوفسطائیان تفاوتی ندارد.

1- مثنوی دفتر اول ص 30

2- روح مجرد ص 476

3- تحریر تمهيد القواعد ج2 ص350