مولوی شراب را برای اقطاب صوفيه حرام نمی داند

«همچنان از کمل یاران منقولست که روزی فقهای حشاد از سر انکار و عناد از

حضرت مولانا سؤال کردند که شراب حلالست یا حرام؟ و غرض ایشان عرض پاك شمس الدين بوده؛ به کنایت جواب فرمود که تا که خورد؛ چه اگر مشکی شراب را در دریا ریزند متغیر نشود و او را مکدّر نگرداند و از آن آب وضو ساختن و خوردن جائز باشد، امّا حوضك كوچك را قطره شراب بی گمان که نجس کند و همچنان هرچه در بحر نمك لان افتد حكم نمك گیرد و جواب صریح آنست که اگر مولانا شمس الدين می نوشد او را همه چیزها مباح است که حکم دریا دارد؛ و اگر چون توغرخواهری کند نان جوینت هم حرام است!»(1)

1- مناقب العارفین، ج2، ص: 639