یاور خان مي نويسد:

وجود مقدس او و اسماء و صفاتش ارکان وجود هر چيزي را پر کرده است.

سپس در پاورقي مي آورد:

چنانکه در دعاي کميل مي خوانيم: وَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَت أَرْكَانَ كُلِّ شَيْ ءٍ.(1)

جواب:

خداوند با هر چيزي است، امّا آنچه که عالم خلقت را پر کرده است اسماء اوست نه وجود او (همان گونه که اميرمؤمنان عَلَيهِ السَّلام در دعاي کميل مي فرمايد) و اينکه خداوند با هر چيزي است دلالت بر غيريت او با اشياء دارد نه عينيت. خداوند متعال(2) با همه اشياء است بدون عينيت داشتن با آنها، امّا انديشه و عقل و شهود ما کيفيت آن را نمي فهمد، زيرا فعل خداوند طور ندارد همچنانکه ذات خداوند طور ندارد.

1- ص 37.

2- مقصود سيطره ذاتي خداوند است.