نويسنده در اثبات ادّعاي خود مبني بر عينيت اشياء با ذات الهي مي نويسد:

آري، انبياء و اوصياء نيز همين سخنان را در پرده بيان مي نمودند و سراسر آيات قرآن و خطب نَهجِ البَلاغِه بيان همين حقيقت عالي است و البته ايشان نيز گاه بي پرده و آشکار داد توحيد سر مي دادند. چنانکه اميرمؤمنان عَلَيهِ السَّلام در جنگ بدر و صفين به ذکر «يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ» مترنّم بودند.

پاسخ :

سراسر آيات قرآن و روايات معصومان عَلَيهِمُ السَّلام خلاف ادّعاي آقايان را اثبات مي کند. و امّا معناي سخن اميرمؤمنان اين است که: «خداوند به هيچ چيزي شباهت ندارد و با هيچ چيز نمي توان وي را توصيف کرد مگر با خودش، و آنچه که خودش، خودش را با آن توصيف نمايد. و اين عبارت نه تنها عينيت را نمي سازد بلکه صراحت در اين معنا داردکه اشياء غير او هستند. (هو يکي از اسامي خداست. چنانچه در خود روايت آمده است مراجعه شود به عدة الداعي، ص 287؛ بحار الأنوار ج 3، ص 222. بنابراين «يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ» همان معناي «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» را دارد).