نويسنده در استدلالي ديگر در اثبات عينيت اشيا با خدا مي نويسد:

مگر بارها و بارها در روايات اهل بيت عَلَيهِمُ السَّلام نخوانديم که خداوند از همه جهت نامحدود و نامتناهي است. آيا مي توان در کنار نامتناهي، وجود ديگري فرض کرد که جدا باشد و عين آن نامتناهي نباشد؟(1)

پاسخ:

متناهي و نامتناهي از خصوصيات کميّت است و کميّت از انواع عرض است و عرض از مقوله ماهيت است و خداوند ماهيت ندارد. لذا بکار بردن اين عبارت براي خداوند صحيح نيست و منظور اهل بيت عَلَيهِمُ السَّلام از به کار بردن تعابيري مانند: «لَا حَدَّ لَهُ وَ لَا نِهَايَةَ لَهُ» اين است که حق متعال منزه از اين صفات است.

1- طبق اين سخن نويسنده، خداوند عين اشياء است. در حالي که در مباحث قبل منکر بود.