مي نويسد:

به هر حال چه اين عقيده را بپذيريم چه نپذيريم بايد دانست جهان بيني عرفاء باللّه چنين است. اگر گاه مي گويند: هر کس غير خدا را عبادت کند، در حقيقت خداوند را عبادت کرده است، چنانکه خودشان توضيح مي دهند در عبادت اول، مراد عبادت تشريعي است و در مورد دوم مراد عبادت تکويني است.(1)

پاسخ:

آن آقايان عارف باللّه! متوجه نبودند که درست است همه موجودات در نظام تکوين ساجد و حامد خداوندند، اما بت پرستي بت پرستان که فعل اختياري آنها است ربطي به عالم تکوين ندارد و هرگز در پسِ بت پرستي خداپرستي نهفته نشده است.


1- مُمِدُّ الهِمَم در شرح فُصوصُ الحِکَم، ص 55.