برخی از سروران ارسطوئی ما میگویند: اینکه با کیهان شناسی جدید، کیهان شناسی ارسطوئی فروریخت )و معلوم گشت که یکی از غلطهای بزرگ علمی، بل یکی از بهتانهای بزرگی است که به جهان هستی زده شد( هیچ لطمهای به فلسفۀ ما وارد نمیشود. زیرا اساساً این مسئله از مسائل مهم فلسفۀ ارسطوئی نبود )!!!( شگفت از تعصب ضد علمی!هر کسی که سواد معمولی و بینش مقدماتی در فلسفه ارسطوئی داشته باشد میداند که اساس و پایه اصلی این فلسفه همان نُه فلک و تخیلاتی است که دربارۀ آنها است؛ این فلسفه منهای آن کاملاً فرو میریزد.