حساس ترین مسئله در مرحله دوم )یعنی شناخت چیستی هستها( شناخت چیستی انسان است؛ انسان چیست؟ ارسطوئیان میگویند »انسان حیوان ناطق« است. فلسفه غربی امروزی میگوید: »انسان حیوان برتر« است، یا: »انسان حیوان متکاملتر است«. اسلام میگوید: انسان حیوان نیست یک موجود دیگر است. زیرا انسان یک روح به نام روح فطرت دارد که حیوان فاقد آن است. این مسئله خشت اول علوم انسانی است.