ملاصدرا در »مفاتیح الغیب« صفحه172میگوید: من مطالبی را فهمیده ام که جز احمق ها و نادانها انکارش نمیکنند؛ همانا نور شیطان از نار عزت خدا است، اگر نور شیطان ظاهر میشد همۀ خالیق او را میپرستیدند. 

بلی: مخاطبی که در دو فصل مستقل و یک نیم فصل کتاب اسفار معنای »اعلم انّ واجب الوجود کل االشیاء« را نفهمد باید در کتاب »مفاتیح الغیب« او را به باد فحش و فحاشی گرفت که چرا در فهمیدن کابالیسم اینقدر احمق و نادان است. -۱ شیطان »شیئ« است، یکی از اشیاء است، او که »ال شیئ« نیست، پس او هم خدا یا جزء خدا است. 

-۲ در اعتقاد و دین مسلمانان، صفات خدا عین وجودش است، یکی از صفات »عزت« است »نار عزت خدا« میشود »نار وجود خدا«. انصافاً نوآوری کرده؛ نمیدانستیم ذات خدا آتش هم دارد !!!( وجودش مرکب از نار و غیر نار است )نعوذ بالله -

3اگرشیطان ظاهر نمیشود تاهمگان او را مشاهده کرده و پرستش کنند، برخی عمیق اندیشان )!( مثل این جناب او را درک کرده و پرستش میکنند.

 -4 چه کسی کابالیست است؟

 -5 چه کسی احمق است؟ مخاطب یا گوینده؟-

 -6 چه کسی مامور و مبلغ کابالیسم است؟

 -7 چه کسی در حوزۀ علمیۀ اصفهان با سفیران اسپانیا )مرکز کابالیسم( آشنا، دوست و همکار شد؟ سفیران اسپانیا اولین سفیران اروپا در ایران. و اسپانیا مرکز تاریخی کابالیسم.