و دیگر برنامه ابلیس به بن بست رسیده است و باید منتظر ظهور ابر انسان بود