۱ همۀ مرکبات را خدا بدان، تا »خدای ذهنی« را از مرکب بودن بریئ کنی. »اعلم ان واجب الوجود کل االشیاء«. 

-۲ از پسران اَمرد استفاده کن تا مانند عربهای خشن و ترکهای خشن نباشی. 

 کابالیسم هم حکمت میشود هم متعالیه !!