جناب مدرسي! اگر کتاب کافی قابل استناد نیست چرا صفحه ای از این نوشته ات یافت نمي شود که به کافی تکیه نکرده باشي-؟ و اگر کافي قابل استناد است، چرا به آن حدود 949 حدیث که در جلد اول کافي، تحت عنوان »کتاب الحجه« آمده هیچ نگاهي نمي کني؟ حدود 949 حدیث که همگي دلالت دارند که اهل بیت )علیهم السلام( افراد معمولي نیستند؛ »ابر انسان« هستند؛ علم غیب دارند، معصوم هستند. براستي چرا گوشه چشمي به این حدود 949 حدیث نمي اندازی و مخاطبانت را از این حدیث ها محروم مي کني به راستي چرا؟؟؟؟... در تاریخ قلم و نویسندگي، رفتار گزینش گرانه به این سترگي پیدا نمي شود. انصافاً این دوست ما در این سبک، نوگرانه، و ابتکار آور است. و این است قلم مسموم.