بنابر تخيل ارسطوئيسم، «صادر اول»، «مصدر ثاني» است و بنابر تخيل صدرائيسم پيامبر اكرم(ص) صادر اول است پس همه چيز و همه اشياء از وجود آن حضرت صادر شده اند اعم از كرات، كهكشان ها، منظومه ها، اتم وذرات، نبات و جماد، و… و… حيوانات اعم از خزنده و چرنده و… و بالاخره وجود ابليس، ابن ملجم، يزيد و شمر، همگي از آن حضرت صادر شده اند.
مرادم يك هجمه عوامانه نيست بل جان فلسفي مطلب مورد نظرم است مي گويم كدام برهان و دليل بر اين مصدر ثاني بودن اقامه شده است چرا بي دليل و بدون برهان حرف هاي به اين بزرگي را به زبان و قلم
مي آوريد ـ ؟ چرا؟.