الباطل فرقةٌ واحدةٌ: اهل باطل و جریان های گمراه که در طول تاریخ با نام ها و عنوان ها و فرقه های مختلف در جهان اسلام و دیگر جامعه ها هستند همگی یک ماهیت واحد دارند که در قرون اخیر عنوان های شان با پسوند «ایسم» اروپائی مزیّن می شود. مارکس و ملاصدرا هر دو درباره «پیدایش حیات و روح» دقیقاً به یک نظریه واحد می رسند. چه وحدت شگفت انگیزی! اما اگر کمی به نگرش مان وسعت دهیم و فریب برخی شعارها را نخوریم و مطابق اصل «الباطل فرقة واحده» بنگریم می بینیم هیچ جای تعجبی نیست.

تعجب از ما است که روزانه چندین تن کاغذ و آن همه هزینه های مالی در این جامعه برای مثلاً کار تحقیق، چاپ و نشر علوم انسانی مصرف می شود، اما تا کنون کسی درباره وحدت اصول اساسی مکتب های غیر دینی و مکتب های باطل دینی نه تحقیق کرده ونه چیزی نوشته است، عده زیادی از محققین ما (خدا حفظ شان کند) شب و روز به گورکنی مشغول هستند: صفوة الصّفا نوشته چه کسی است؟