صدرائيان در همه جا در هر مسئله اصلي و فرعي دقيقاً اجتهاد در مقابل نص مي كنند: صادر اول در مقابل مخلوق اول، 9 آسمان در مقابل سبع سموات،«عشق» در مقابل«عبادت»،«عاشق بودن» در مقابل«عبد بودن»، طريقت در مقابل شريعت ـ آن جا كه صدرا معاشقه با پسران امرد را توصيه مي كند، سبزواري در حاشيه اش براي توجيه آن، به تقابل شريعت و طريقت و نيز به اجتماع امر و نهي، تمسك مي كند ـ، سير از كمال به حضيض در مقابل سير از حضيض به كمال، و صدها مورد اصلي و فرعي فلسفي و اعتقادي ديگر. به شتر گفتند گردنت كج است گفت كجايم راست است.