امام کاظم علیه السلام می فرمایند:

یا هشام إنّ اللّه تبارک وتعالی أکمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبییّن بالبیان ودلّهم علی ربوبیته بالأدلّه.(1)


1- . کافی، 1 / 13.


ای هشام همانا خداوند در پرتو عقول حجت ها را برای بندگان کامل فرموده، و پیامبران را با شرح و بیان به سوی ایشان گسیل داشته، و ایشان را به واسطه ادلّه بر ربوبیت خویش راه نموده است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

... ولا یعرف إلّا بخلقه تبارک وتعالی.(1)

خداوند متعال جز از طریق مخلوقات خویش شناخته نمی شود.

امام باقر علیه السلام می فرمایند:

إنّ اللّه تعالی أظهر ربوبیّته فی إبداع الخلق.(2)

همانا خداوند تعالی ربوبیت خویش را در ابداع خلق ظاهر فرموده است.

حضرت رضا علیه السلام می فرمایند:

و کیف ینشئ الأشیاء من لا یمتنع من الإنشاء، إذاً لقامت فیه آیه المصنوع و لتحوّل دلیلاً بعد ما کان مدلولاً علیه.(3)

چگونه اشیاء را ایجاد کند آن کسی که خودش از پذیرش وجود امتناعی ندارد؟موجودی که حدوث درباره آن امکان داشته و پذیرای وجود باشد دارای نشان مصنوعیت است، و به جای اینکه [از وجود آثار او] به وجود او پی برده شود، خود دلیل بر وجود غیر خواهد بود.


1- . بحار الأنوار، 3 / 193.

2- . بحار الأنوار، 3 / 224.

3- . التوحید، 40.